Par mums

Valmieras pilsētas pašvaldības un Vidzemes Augstskolas drosmīgais lēmums apvienot resursus un veidot kopīgu, demokrātisku bibliotēku ir devis iespēju radošai un intensīvai attīstībai.

Visu paaudžu valmieriešiem, studentiem un akadēmiskajam personālam tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu. Bibliotēka ir zināšanu centrs un sabiedrības tikšanās vieta.

 

 

 

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tā veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkciju - kalpo kā konsultatīvais centrs novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.

Misija: Bibliotēkas misija ir bagātināt vietējās kopienas dzīvi, radīt un pilnveidot vidi, kas rosina zinātkāri, nodrošina pieeju informācijai, zināšanām, pasaules kultūras mantojumam un veicina latviešu valodas ilgtspējīgu attīstību. Bibliotēkas misija ir balstīta pagātnē un virzīta uz nākotni.

Tā izriet no Valmieras pilsētas misijas – dinamiska, videi draudzīga, uz izcilību, inovācijām un viesmīlību virzīta pilsēta cilvēka personības izaugsmei, ģimenes labklājībai un uzņēmējdarbībai.

Bibliotēkas mērķis ir jūtīgi un atsaucīgi uztvert un reaģēt uz izmaiņām sabiedrības kultūras, izglītības un informacionālajās vajadzībās. Sadarbībā ar ViA bibliotēku veicināt vietējās kopienas izaugsmi, nodrošinot kvalitatīvus un lietotājiem aktuālus bezmaksa pakalpojumus.

Vīzija: Bibliotēka ir lokāli, nacionāli un starptautiski atpazīstama lietotāju un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, lietotājiem piedāvātajām iespējām, kompetentiem darbiniekiem un spēju uzdrīkstēties un rīkoties radoši, iesaistoties nacionālos un starptautiskos projektos.

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Misija: atbalstīt ViA zinātniski pētniecisko darbību un papildināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem pieejamo bibliotekāro pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot ViA attīstību un integrējot ViA Vidzemes reģiona izglītības un kultūrvidē.

 

_________________________________________________________________________________________________

Valmieras integrētā bibliotēka ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēku sadarbības forma. Izstrādājot integrētās bibliotēkas koncepciju, ievērota informācijas sabiedrībai raksturīgā publisko un zinātnisko bibliotēku saplūšanas tendence, ir izmantota pilsētu un augstskolu apvienoto bibliotēku pieredze Ziemeļvalstīs un ASV.

Pamatprincips - juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Sadarbības mērķis - veidot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru Valmieras bibliotēkas un Vidzemes augstskolas zinātniskās bibliotēkas tālākai sadarbībai, veicinot akadēmiskās vides un sabiedrības mijiedarbību, nodrošinot informācijas un zināšanu pieejamību sabiedrībai, reģiona kultūrvēsturiskās vides tradīciju apzināšanu un tālāku izkopšanu, strādājot kā multifunkcionālam centram.

 

 

Vairāk par bibliotēku iespējams uzzināt Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejai veltītā IZDEVUMĀ.

 

Bukletā var lasīt uzrunas un labus vārdus Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejā, aplūkot Valmieras bibliotēku vēsturi uz laika skalas, iepazīties ar Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem un uzzināt par piedāvātajiem pakalpojumiem, aktivitātēm, īstenotajiem projektiem, funkcijām un vērtībām.